የኤጀንሲውተገልጋዩች

 

.  አርሶ አደሩ

.  ከፊል አርብቶ አደሩ

. በእንስሳት ሀብት ልማት ጤና አገ/ ዘርፍ የተሰማራ ባለኃብት

. በእንስሳት ግብአት አቅርቦት የተሰማራ ባለሀብት

. በዘርፉ ልማት የተሰማሩ ማህበራትና ቡድኖች

ረ.  ሴቶችና ወጣቶች

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

download

 

 

Copyright©2022-ANRS Livestock Resources Development & Promotion Agency. All rights reserved! |